Webdesign

" Geen visitekaartje, maar een dienst leveren.   Wij maken websites, webwinkels, cms-systemen van hoog niveau."  

Lees meer

Huisstijl & Logo

" Uw concept, imago en stijl staan voorop.  Zorg dat uw klant u herkent aan uw stijl."

Lees meer

Marketing

"Meer succes, door internet.  Verhoog ook uw omzet."

Lees meer

Algemene Voorwaarden

 

Tussen infinity artworx enerzijds, hierna vermeld als : “de websiteontwikkelaar” en de klant anderzijds, hierna vermeld als: “de opdrachtgever”.

1) Definities
a) De websiteontwikkelaar: ontwerp van websites, webwinkels, dtp, grafisch ontwerp en advies met IT gerelateerde diensten, zetel te: Bloemfonteinstraat Eindhoven.
b) De opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie de websiteontwikkelaar een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2) Toepasbaarheid
a) Door ondertekening van een overeenkomst met de websiteontwikkelaar verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
b) Indien de onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met de websiteontwikkelaar.

3) Offertes
a) Alle offertes en prijsopgaven door de websiteontwikkelaar zijn geheel vrijblijvend.
b) Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door de websiteontwikkelaar zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de websiteontwikkelaar, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
c) De websiteontwikkelaar is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4) Aanvang van de overeenkomst
a) Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door de websiteontwikkelaar, en zodra de vooruitbetaling van 50% op het totaalbedrag ontvangen is, wanneer het het inrichten van een website of webwinkel betreft. In alle andere gevallen is het bedrag 100% vooraf betaalbaar.
b) Enkel als er op de offerte vermeld staat dat er geen vooruitbetaling verwacht wordt, komt de overeenkomst tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt.

5) Uitvoering van de overeenkomst
a) De websiteontwikkelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de websiteontwikkelaar het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
b) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de websiteontwikkelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de websiteontwikkelaar zijn verstrekt, heeft de websiteontwikkelaar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
c) De websiteontwikkelaar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, als gevolg van de door de opdrachtgever verstrekte onvolledige en/of onjuiste gegevens.
d) De opdrachtgever aanvaard het product in de staat zoals het is bij betaling van de factuur bij oplevering. De websiteontwikkelaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van inkomsten door fouten in het product. De opdrachtgever wordt verondersteld het product uitvoerig getest te hebben.

6) Levering en levertijd
a) Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website, webwinkel of software wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht, betaling van het voorschot en aanlevering van benodigd materiaal.
b) Indien er aanpassingen moeten gebeuren aan een website en/of ander ontwerp, dient men het benodigd materiaal aan te leveren binnen de 7 werkdagen. Als gevolg van het te laat aanleveren schuift de levertijd evenredig op met het aantal werkdagen die de klant wacht vooraleer het benodigd materiaal aan te leveren.
c) Excessieve overschrijding van de levertijd van gegevens kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
d) Tussentijdse resultaten en/of voorbeelden worden door de websiteontwikkelaar op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
e) Oplevering van een website, webwinkel of software geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling hiervan.

7) Copyright
a) Al het door de websiteontwikkelaar vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de websiteontwikkelaar niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
b) Het eigendom van de door de websiteontwikkelaar verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van de websiteontwikkelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan de websiteontwikkelaar hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is de websiteontwikkelaar gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
c) De websiteontwikkelaar behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8) Aansprakelijkheid
a) Voor zover de websiteontwikkelaar bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan de websiteontwikkelaar op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de websiteontwikkelaar.
b) De websiteontwikkelaar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het door hem aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
c) In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de websiteontwikkelaar slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van de websiteontwikkelaar voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
d) Na het geven van “goed voor druk” op een bepaald ontwerp, is de websiteontwikkelaar niet verder verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het drukwerk. Er wordt verondersteld dat de opdrachtgever alles grondig heeft nagelezen en gecontroleerd.
e) De websiteontwikkelaar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die via de ontwikkelde website is ontstaan in test omgevingen en live omgevingen.
 

9) Betwisting
a) De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken te melden aan de websiteontwikkelaar. Indien de betwisting gegrond is zal de websiteontwikkelaar deze gebreken verhelpen. Wanneer aan de websiteontwikkelaar binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
b) Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10) Prijzen
a) Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
b) Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor de websiteontwikkelaar naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11) Betaling
a) Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en de websiteontwikkelaar en is de opdrachtgever verplicht om het werk van de websiteontwikkelaar volgens afspraak te honoreren.
b) Na afronding van de opdracht zal de websiteontwikkelaar een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel eerder voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen 8 dagen na het per post of per e-mail verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
c) Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door de websiteontwikkelaar een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. € 9,00 excl btw, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
d) Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een website of webwinkel wordt deze na deze 14 dagen offline gehaald. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de opdrachtgever.

12) Overige
a) De websiteontwikkelaar zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan de websiteontwikkelaar.
b) Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. de websiteontwikkelaar zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
c) De websiteontwikkelaar is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt de websiteontwikkelaar in verband met websites zich het recht op een bescheiden credit-vermelding met hyperlink in de voet van elke voor de opdrachtgever afgeleverde website. In geval van grafisch drukwerk heeft de websiteontwikkelaar het recht om een bescheiden credit-vermelding in de rand of onderaan te verwerken. Dit geldt ook voor websites of drukwerk waarbij de opdrachtgever zelf in opdracht van derden werkt. In dit geval zal de credit-vermelding geplaatst worden naast de eventuele vermelding van de opdrachtgever zelf.

13) Gegevens
a) Alle gegevens toegevoegd door de opdrachtgever aan de website / webshop blijven ten volle eigendom van de opdrachtgever en zijn ter verantwoording van de opdrachtgever. De opbrengsten die voortvloeien uit deze commerciële activiteit zijn ten voordele van de opdrachtgever.

Wie wij zijn?

Wat we doen?

- Content Management (CMS)
- Webwinkel & Commerce
- Zoekmachine Optimalisatie
- Mobiele Applicaties
- Logo & Huisstijl
- Hosting, Mail en Onderhoud
- Support & Consultancy

Klik hier voor onze diensten

Plan een Project

Wilt u gebruik maken van onze diensten? Wilt u op bezoek voor een vrijblijvende afspraak?

Vul hier de offerte formulier in.

Contact

infinity Artworx 

✆ +31 (0)6 81 77 77 81

hello@mrinfinity.nl